Chương trình miễn phí thay thế màn hình iPhone X lỗi cảm ứng

Apple has determined that some iPhone X displays may experience touch issues due to a component that might fail on the display module. An affected device may exhibit the following:

Apple xác nhận rằng một số màn hình iPhone X có thể gặp sự cố chạm do một thành phần có thể bị lỗi trên mô-đun hiển thị. Một thiết bị chịu ảnh hưởng có thể biểu hiện như sau:

  • The display, or part of the display, does not respond or responds intermittently to touch
  • Màn hình, hoặc một phần màn hình, không phản hồi hoặc phản hồi không liên tục khi chạm vào
  • The display reacts even though it was not touched
  • Màn hình phản ứng dù nó không được chạm vào

An Apple Authorized Service Provider will replace the display module on eligible devices, free of charge.

Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple sẽ thay thế mô-đun hiển thị trên các thiệt bị đủ điều kiện, miễn phí.

No other iPhone models are part of this program.

Chương trình không áp dụng cho những mẫu iPhone khác.

Service process

Quy trình dịch vụ

Find an Apple Authorized Service Provider to have your iPhone X serviced. Your iPhone will be examined prior to any service to verify that it is eligible for this program.

Tìm Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple để bảo dưỡng iPhone X của bạn. iPhone của bạn sẽ được kiểm tra trước bất kỳ dịch vụ nào để xác minh rằng nó đủ điều kiện cho chương trình này.

If you have questions or need further assistance, please contact Apple Support.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Apple.

Before service, backup your iPhone to iTunes or iCloud. Learn more about preparing your iPhone for service.

Trước khi sử dụng dịch vụ, hãy sao lưu iPhone của bạn sang iTunes hoặc iCloud. Tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị iPhone cho dịch vụ.

If your iPhone X has any damage which impairs the ability to complete the repair, such as a cracked screen, that issue will need to be resolved prior to the service. In some cases, there may be a cost associated with the additional repair.

Nếu iPhone X của bạn có bất kỳ hư hỏng nào làm giảm khả năng hoàn tất sửa chữa, chẳng hạn như màn hình bị nứt, vấn đề đó sẽ cần được giải quyết trước khi sử dụng dịch vụ. Trong một số trường hợp, có thể có một chi phí liên quan đến việc sửa chữa bổ sung.

Additional Information

Thông tin thêm

Apple may restrict or limit repair to the original country or region of purchase.

Apple có thể hạn chế hoặc giới hạn sửa chữa đối với quốc gia hoặc khu vực mua hàng ban đầu.

This Apple program doesn’t extend the standard warranty coverage of the iPhone X.

Chương trình này của Apple không mở rộng phạm vi bảo hành tiêu chuẩn của iPhone X.

If you believe your iPhone X was affected by this issue, and you paid to replace your display module, you can contact Apple about a refund.

Nếu bạn tin rằng iPhone X của bạn bị ảnh hưởng bởi vấn đề này và bạn đã trả tiền để thay thế mô-đun hiển thị của mình, bạn có thể liên hệ với Apple về khoản tiền hoàn lại.

The program covers affected iPhone X devices for 3 years after the first retail sale of the unit.

Chương trình bao gồm các thiết bị iPhone X bị ảnh hưởng trong 3 năm sau lần bán lẻ đầu tiên của đơn vị.